Fairtale The BCBF waggles
The Stories, the People and the Magic of BCBF

Is There Something in the Air? (Sesotho)

The children's rhyme by Roberto Piumini translated into Sesotho

  |   TOPICS: Translators
post image
Subscribe to our newsletter

Get the latest updates in your inbox and sign up for more info!

Share this article

The children’s rhyme about the coronavirus Is There Something in the Air? (Che cos’è che in aria vola?), written by Roberto Piumini, one of Italy’s most beloved children’s authors, has been translated into Sesotho by Motsamai Lesoetsa.

Motsamai Paul Lesoetsa is a freelance translator and a contract lecturer at UNISA. His fields of expertise are linguistics, translation, proofreading and editing in Sesotho to English and from English to Sesotho. He is a SATI member and enjoys sharing and collaborating with his fellow SATI members. He has translated and proofread for ST Communications, which is based in Cape Town. He has proofread for Shooter & Shuter, based in KwaZulu-Natal. He has translated and proofread Examination Question Papers for the University of South Africa. 

author post image

Na ho na le ho hong moyeng?

Ba ntshitse sekolo: hobaneng ha ba entse hoo?

Ke kotsi efe e lokelwang ho hlokomelwa?

Motswalle wa ka, ha re be le moqoqonyana.

Kokwanahloko e entseng batho ba swenye ke Khorona.

Ha se Morena leha lebitso la yona le bolela “moqhaka”

Ka hona o ka botsa: Ntho ena ke eng?

Mohlorisi eo re sa mmoneng.

Ke eo e monyenyane haholo eo

tshepo ya ho mmontsha nna le

wena e ka ba ka maekroskoupu o

moholo o babatsehang.

Mofuta wa tjhefu o phaphallang

hohle mme o bakang mathata

hohle, e sekgukgu, e masene mme

fumanwe e phatlaletse kapele

sebele ho tloha mona ho ya mane.

E nyenyana haholo mme e

bobebe empa e kotsi sebele

ruri hobane e tlisa ntwa ruri ho

kena ka hare ho nna le wena.

Empa ke ntwa eo nna le

wena le motho e mong le mong re ka e

hlolang hobane ho na le dintho

tseo re tla di etsang ho thibela

bosoro boo ho kena.

Sa pele, hopola hore ha o mima o e

tshware kapele sephakeng sa hao ho

thibela ho nama ha bolwetse hore e

se ke ya re ntsha kot

Ha o tswa, ha o kgutlile netefatsa

hore o potlakela hanghang ho

hlatswa matsoho a hao tlhaselong

eo, e seng kajeno feela empa kamehla.

Sebedisa metsi a mangata, sesepa le tlhokomelo,

Mme o tsokotse le ho phumula matsoho a hao hantle haholo.

Ka tsela eo o tla etsa hore e felle moo

e leng tlase dikgwerekgwereng mme e se ho wena!

Ha Mme le Ntate ba kena ka monyako

etsa bonnete ba hore ka bobedi ba etsa jwalo,

ebe jwale o hoeletsa “Botle”, “O

sebeditse hantle”, “Hape”

Ho e etsa e be monate, jwaleka ha eka ke papadi.

Mme o tlose menwana ya hao sefahlehong.

Se ke wa ama molomo wa hao kapa mahlo

kapa nko, ho hlokomela mohlala o mong le o mong,

hobane moo o amang teng ke moo e yang.

Ha o feta ba bang, ha o kopana le bona

boloka sebaka mahareng a moo ba emeng.

O ka bososela mme o tsoke letsoho hoba dumedisa.

Ha ho hlokehe ho tshwarana ka matsoho.

Dihaka le memeto? Ha re se ke ra ba fa tsona,

Empa ke bakeng sa hona jwale feela,

Ha lemenemene lena, le lenyenyana le

nyonyehang le sa le teng ho kgukguna haufi.

Ba bang ba rwala bommampokisi seterateng

Empa ha ba aparela Mardi Gras kapa ho qhekella- kapa ho tshwara kappa

batshwaruwa ba batlwang ke molao.

Mmapokisi oo wa setswalle ke wa ho kgohlela

Hoba ha ba apesa difahleho tsa bona

E thibela ho fofa ha Khorona

Le ho phatlalla hohle ho tloha tulong ho ya ho e nngwe

Empa leha senokwane se se se tla le

ho lokoloha ho senya, lematsa le ho

lelera o tseba leano la ka la ho se ntsha?

Ke a dula ke ikenya ka tlung!

Ke leano le bohlale, motswalle

wa ka, jwaleka ha re se re ye

sekolong. Ho fihlela kotsi ya

kokwanahloko ena fedile

“Dula hae!” e lokela hoba

molao wa rona wa kgauta.

Empa metswalle le ba lelapa, ya hao le ya ka?

Bohle ba malapeng le bona, ba

bolokehile ba iketlile, mme re ka

hokahana le bona marangrang, ka tsela

eo bat la dula ba haufi.

Mme ha o batla ho bontsha hore o a ba hopola

Ho na le tsela eo ba ka tsebang seo.

Ha ho hlokahale hore o ba hake kapa a ba ake:

ka lefatshe la mantswe o ka o ka ho bontsha.

Mantswe a teng, mantswe ke peo,

ke dimpho tseo re nang le tsona ka bongata

mme ha di le ntle ke tsohle tseo re di hlokang,

ha re arohane, ho hodisa lerato la rona.

Ha nna le wena le motho e mong le e mong

re ka lemoha, tlhokomelo le lerato di re susumetse

kapele mmoho re tla be re hlotse

ntwa ya rona kgahlano le kokwanahloko ena e kotsi.

Ha re se e hlotse mmoho

Mohlomong e mong le mong o tla bona

hore re ka ithuta ho etsa dintho betere,

lefatshe a bohlajana bakeng sa hao le nna. 

Roberto Piumini
Picture: Giovanna Scalfati

BCBFFIT
AITI
CEATL
STRADE

 

Share this article

Related Post